วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

"วิสัยทัศน์"

เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจให้ผู้ประกอบการอย่างเบ็ดเสร็จ (One-stop service) และเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

 

"พันธกิจ"

แก้ปัญหาทางธุรกิจ - คิดอย่างสร้างสรรค์ - แบ่งปันความรู้ - ก้าวสู่สากล